Животът на един щъркел `2020

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Детско онлайн списание „Щъркел“,  Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, с. Белозем,  Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

обявяват

 

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

 

на тема:

„Животът на един щъркел“

 

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

1.     Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.

2.     Рисунките да бъдат по един брой за автор.

3.     Формат 35/50

4.     Техники - ограничения няма.

5.     На гърба на всяка рисунка да има следната информация:

·       Трите имена на детето/ученика;

·       Възраст;

·       Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;

·       Име на преподавателя;

·       E-mail за кореспонденция

6.     Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

7.     Рисунките не се връщат

Краен срок за изпращане на творбите: 24 април 2020 г.

Награди:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници – публикация на изпратените творби в сп. „Щъркел“ и представяне на авторите.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, сп. „Щъркел“, Община Раковски, Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи”  и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2020 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

·       Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12. Апликационни форми, попълнени ръкописно, няма да бъдат зачитани: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2020/02/01-Апликационна-форма-Животът-на-един-щъркел.docx

·      Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2020/02/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx


·       Творбата на участника (в jpg.) – на мейл адреса на сп. „Щъркел“ -  newspaperstorks@gmail.com.

·       Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 

·       2 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.)

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, тел.: 0877 85 77 33, e-mail: newspaperstorks@gmail.com. 

Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg

 

Успех!

Интервю на Нели Бистришка с Мария Благоева за Радио Пловдив - 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101238538/zapochna-konkursat-za-risunka-jivotat-na-edin-shtarkel?fbclid=IwAR3aSbhwLQCxImUKKMQqySFkfqsc4CCeHyUmpEB879JZq-jWUFhYMScZZ_o
''Geo Milev'' Primary School, Belozem village, ''Stork'' Online Magazine for kids, Rakovski Municipality, Saint Francis of Assisi Catholic Church in the European Stork Village Belozem, Green Balkans NGO

announce

INTERNATIONAL CHILD DRAWING COMPETITION

on the topic:

''The life of a stork"

TERMS AND CONDITIONS:
 

I. Aim of the Contest

The aim of the competition is to encourage children's creativity and individual expression. To discover, promote and support the development of talented children, their artistic expression and personal position in the field of fine arts.

II. Requirements

CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE CONTEST:

  1. Children and students between 5 and 18 years old from schools, out-of-school units, community centers, clubs and others are eligible to participate in the competition.
  2. One drawing per author is allowed.
  3. 35/50 format.
  4. Techniques - no limitations.
  5. The following information shall be provided on the back of each drawing:

·        The full name of the child / student;

·        Age;

·        Address and phone number of the school, club or the student;

·        Name of teacher;

·        Email for correspondence.

        6. The ranking will be in three age groups

First age group - between 5 and 9 years old

Second age group - between 10 and 14 years old
Third age group - between 15 and 18 years old

        7. The paintings will not be returned

Deadline for submissions: 24 April 2020.

Awards:

Major award, second and third place award for each age group. Participation of the winners in a special event during the White Stork Festival in Belozem village, which is traditionally held in May every year.

The best drawings will be presented at an exhibition during the festival.

For all participants - publication of the submitted works in Stork magazine and presentation of the authors.

Special awards provided by ''Geo Milev'' Primary School in Belozem, Stork Magazine, Rakovski Municipality, St. Francis of Assisi Catholic Church and Green Balkans NGO.

Competition results will be announced in May 2020 during the White Stork Festival in the village of Belozem and on the website of the Stork Magazine.

Each participant must complete and submit the following materials:


For contact and additional information:
Margarita Drumeva, tel.: 0877 85 77 33, e-mail: newspaperstorks@gmail.com
Diana Genova, tel.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg


Good luck!