Психологически консултации с Катя Димитрова

Катя Благовест Димитрова е психолог в Социален проект "Щъркелите". Всяка втора събота тя провежда психологически консултации с родители и деца, особено със семейства, в които има дете със СОП. 

Различните нарушения при децата възпрепятстват функционирането им като индивиди и се съпътстват от чувство за малоценност, неспряване с изискванията на средата, недобро социализиране и възпрепятстван живот. Затова е необходимо специализирана помощ и подкрепа, която се провежда в няколко насоки.

Най-напред Катя Димитрова изследва индивидуалните психологически потребности на всяко дете, чрез наблюдаване, анализиране и оценяване от позицията на собствения му потенциал, с цел оказване на адекватна помощ за справяне със задълженията. Втората крачка е създаване на условия за развитие на неговите заложби в школите за куклен театър, творческо писане и арт школата за работа с хартия, както и да се акцентува върху силните им страни за изграждане на  положителна аз-оценка. Голямо значение имат портретите на децата в онлайн списание ЩЪРКЕЛ, където са представени с най-доброто от себе си.

Катя Димитрова съдейства активно за социализиране и интегриране на децата в групата, така че всяко дете да намери своето място и да се чувства щастливо. Консултациите със семейства, в които има дете със специални потребности, осигурява подкрепяща среда за нормалното психологическо развитие на децата. Много важна помощ оказва при подготовката на специални упражнения и занимания за развитие на финната моторика, съобразени с възрастта и заболяването на децата.

При децата с различни нарушения в развитието се появяват т. нар. вторични симптоми, които са свързани с поведението. Такива деца проявяват чувство на непълноценност и вина, дефицит на вниманието, агресивност, хиперкинетичност, повишена възбудимост, ниска самооценка и др. Ето защо консултирането на родителите в тази посока осигурява благоприятен семеен климат, в който децата да се чувстват разбирани и мотивирани.

Организирането на индивидуални и групови активности за придобиване на социални умения води до изграждане на способност за справяне с насилието, превенция на рисковото поведение, изгражда модели на толерантност и емпатия. Според психологическите изследвания децата, изпитващи чувство на срам, по-често демонстрират гняв и враждебност, включително и към себе си и са склонни към агресия. Катя Димитрова съдейства за организирането на среда, в която децата спокойно да изразяват себе си без да се притесняват от неодобрение.

Психологът подпомага екипа за подобряване на психологическата им подготовка с цел успешна работа с децата, при насърчаване на доброволчеството на студентите и младите хора, тяхната активност и мотивираност. Катя е ценен помощник при организирането на занятията в трите школи, за намаляване тревожността на децата със СОП и предизвикване на положителни емоции. Изключително важна е нейната подкрепа за придобиването на умения при поддържането на удовлетворителни междуличностни взаимоотношения и осигуряване на техния психичен комфорт.