Роди се дете, Син ни се даде

Детско списание „Щъркел“

обявява

 МЕЖДУНАРОДЕН  УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС

 

за есе, разказ, стихотворение, пиеса, рисунка, произведение на приложното изкуство и приказка в кутия, на тема:

„Роди се дете, Син ни се даде“

посветен на Рождество Христово

Шесто издание

 

                                                                                                        РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 18-годишна възраст от всички страни по света. Творбата трябва да бъде изпратена на родния език на автора, придружена с превод на английски език.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

·         Първа група: от 5 до 9 години

·         Втора група: от 10 до 14 години

·         Трета група: от 15 до 18 години

Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на приложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaperstorks@gmail.com.  

Снимки с лошо качество няма да бъдат публикувани. Високата резолюция на снимките се изисква заради последващото им публикуване в книга с наградените творби.

„Приказка в кутия“ (настолен куклен театър) – за изработка на кукли и декори за Рождественската сцена в кутия с приблизителни размери 50/30/30 см. Творческа къща „Щъркелите“ си запазва правото да закупи по избор най-добрата „Приказка в кутия“. В конкурсната програма „кутиите“ участват със снимки, които ще публикуваме в сп. „Щъркел“. В тази категория няма ограничения за възрастта на участниците.

Участниците не заплащат такса за участие в конкурса.

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“. Най-добрите ще бъдат наградени. Международно жури ще определи победителите във всяка категория. Ще бъде издадена книга с наградените творби.

Специални награди ще получат детски общности, творчески центрове и училища за групово участие и благотворителна дейност.

НОВО: Тази година в конкурсната програма е възможно да участват и възрастни с авторска пиеса, посветена на Рождество Христово. Всички пиеси ще бъдат публикувани на страниците на детското издание и ще бъдат представени авторите със снимки и биография.

Краен срок: 1 декември 2021 г.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на 20 декември 2021 г. с презентация за наградените в списание „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

·         Апликационна форма (word); http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2021/10/01-Апликационна-форма.docx

·         Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес; http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2021/10/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx

·         Творбата на участника (в word или jpg.);  

·         5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.) Снимките трябва да са качествени и с висока резолюция.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева,

E-mail: newspaperstorks@gmail.com

Тел.: 0877 85 77 33

Успех!STORK magazine

                                                                                                                          announces

 

INTERNATIONAL  STUDENT  CONTEST

 

for essay, story, poem, theatrical play, drawing or work of the applied art, with the theme:

"A child was born, a Son was given to us"

devoted to Christmas

 

REGULATIONS

All children and youth under 18 years old from all countries can participate in the contest. The artwork must be sent in the author's native language, accompanied by a translation in English language.

The contest takes place in three age groups:

·         First group: from 5 to 9 years old

·         Second group: from 10 to 14 years old

·         Third group: from 15 to 18 years old

Materials need to be sent in digital format, the drawings and works of applied art – as photos with excellent quality and high resolution to the following e-mail address: newspaperstorks@gmail.com

Poor quality photos will not be published. The high resolution of the photos is required due to their subsequent publication in a book with the awarded works.

"Fairy tale in a box" (table puppet theater) - for making dolls and sets for the Christmas stage in a box with approximate dimensions 50/30/30 cm. Creative House "Storks" reserves the right to purchase the best "Fairy Tale in box ". The "boxes" participate in the competition program with photos, which we will publish in the "Stork" magazine. There are no age restrictions for participants in this category.

Participants do not pay an entrance fee for the contest.

The artworks, which were sent, will be published in STORK magazine. The best ones will be rewarded. An international jury will determine the winners in each category. A вook with the awarded works will be issued.

Special prizes will be given to children's communities, creative centers and schools for group participation and charity.

NEW: It is possible for adults to participate in the competition program this year - with an author's play dedicated to the Nativity of Christ. All plays will be published on the pages of the children's edition and the authors will be presented with photos and biography.

Due date: 1th December 2021

The results of the contest will be announced on 20th December 2021 with a presentation of the awards in STORK magazine.

Every participant needs to fill in and send the following materials:

·         Application form (word format); http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2021/10/01-Application-form.docx

·         Declaration of consent from the parents (pdf format) – it needs to be printed, signed, scanned and sent back to the aforementioned e-mail address;

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2021/10/02-Declaration.docx 

·         The participant's artwork (word or jpg. format); 

·         5 favorite photos of the participant, necessary for his presentation in STORK magazine (jpg or png format)

For contact and further information:

Margarita Drumeva,

E-mail: newspaperstorks@gmail.com

Phone: +359 877 85 77 33

Success!